Stadgar

Den 24 september 2015 antogs följande stadgar för föreningen Dahliaentusiasterna

§ 1 Föreningens namn är Dahliaentusiasterna med hemort i Stockholm. Föreningen bildades 2015-09-06

§ 2 Dahliaentusiasterna är en ideell förening vars syfte är att under trivsamma former öka kunnandet om dahlior och inspirera fler att odla dahlior.

§ 3 Alla intresserade är välkomna som medlemmar i föreningen.

§ 4 Medlem äger rätt att utträda ur föreningen, antingen genom uppsägning eller utebliven medlemsavgift. Medlem som vid möten, konferenser, mässor eller dylikt, uppträder på sådant sätt att föreningens goodwill skadas, kan uteslutas ur föreningen genom beslut av styrelsen.

§ 5 Medlemsavgiften bestäms av årsmötet.

§ 6 Årsmöte skall hållas före april månads utgång. Kallelse ska ske senast tre veckor före fastställd dag för årsmöte. På begäran kan medlem erhålla kompletta årsmöteshandlingar via e-post eller personlig avhämtning.

§ 7 Senast 31 december skall motion från medlem skriftligen vara inlämnad till styrelsen.

§ 8 På årsmötet skall följande behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
2. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll och som även, vid behov, är rösträknare
3. Årsmötets stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av röstlängd (vid behov)
5. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret
6. Revisorns berättelse
7. Fastställande av resultat – och balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Inkomna motioner från medlemmar
10. Fastställande av budget för kommande räkenskapsår samt beslut om årsavgift för nästkommande år
11. Val av styrelse
12. Val av valberedning
13. Val av revisor
14. Vid mötet väckta frågor
15. Avslutning

§ 9 Styrelsen skall bestå av minst fyra ledamöter. Ordförande och kassör utses direkt av årsmötet. Samtliga väljs på två år i taget. Halva styrelsen står på omval varje år. Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande. Styrelsen är beslutsmässig när halva antalet ledamöter plus en är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 10 Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör tillsammans. Postgiro, bankgiro och bankkonto tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 11  Styrelsens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. Styrelsen skall senast två veckor före årsmötet överlämna föreningens räkenskaper till revisorerna.

§ 12 Revisorn väljs på ett år. Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av dess revisorer.

§ 12 För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 13 För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till Läkare utan gränser.