Kallelse till årsmöte

Välkommen till Dahliaentusiasternas årsmöte 2017

Tid: den 27 mars 2017 kl 19

Plats: Enskedeparkens bageri, Enskede gårdsväg 3-5 (mitt emot Enskede ridanläggning ”stallet”)
Årsmöteshandlingarna skickas ut senare.

Vi bjuder på kaffe/te och bulle.
Svara gärna om du kommer så vi vet hur mycket kaffe som behövs. Hör också av dig om du behöver en vägbeskrivning.

Om du inte betalt årets medlemsavgift är det dags att göra det före årsmötet;
Sätt in 100 kr på bankgiro 240-4317 eller swisha till 123 271 1117. Det räcker med en medlemsavgift per familj.

Dagordning:

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

2. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll och som även, vid behov, är rösträknare

3. Årsmötets stadgeenliga utlysande

4. Fastställande av röstlängd (vid behov)

5. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret

6. Revisorns berättelse

7. Fastställande av resultat – och balansräkning

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Inkomna motioner från medlemmar

10. Fastställande av budget för kommande räkenskapsår samt beslut om årsavgift för nästkommande år

11. Val av styrelse

12. Val av valberedning

13. Val av revisor

14. Mässan Nordiska trädgårdar

15. Dahliaträdgården

14. Vid mötet väckta frågor

15. Avslutning

För styrelsen Irene Friman